Wie dat wenst moet in eigen omgeving kunnen blijven wonen

Door Tine van der Vloet op 13 maart 2019, over deze onderwerpen: Welzijn, Wonen, armoede, gelijke kansen
Tine van der Vloet woningaanpassingen

Het in ieders belang is dat mensen die dat wensen zo lang mogelijk in eigen omgeving blijven wonen. In dat kader stemden onder meer mijn collega’s Jelle Engelbosch, Peter Persyn en ikzelf vandaag een resolutie dat de verschillende premie-aanvraag op elkaar moet afstellen!

 

Het is belangrijk dat we in het parlement bekijken hoe we het onze burgers zo gemakkelijk mogelijk maken. Tijdens de hoorzitting op 7 februari 2018 over de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het beter op elkaar afstemmen van de aanpassingspremie voor personen met een handicap en de aanpassingspremie voor ouderen, kwam meermaals aan bod dat de verschillende voorwaarden die eigen zijn aan elk stelsel,  verwarrend zijn voor de premie-aanvragers. Nu zijn er immers 2 verschillende premies en procedures.

 

Heel belangrijk is de intentie dat de integratie van deze 2 moet leiden tot vereenvoudiging. Of iemand behoefte heeft aan een woningaanpassing door ofwel een beperking, ofwel een chronische ziekte, ofwel leeftijd, mag niet bepalend zijn in de beoordeling van de mate waarin die persoon recht heeft op een tegemoetkoming en mag er ook niet toe leiden dat die persoon zich tot verschillende instanties moet wenden.

 

Het is dus het doel om een efficiënter systeem op te zetten, dat ingaat tegen het hokjesdenken, waarbij iemand nu bij het departement Wonen of Welzijn terecht moet. Op die manier willen we tegemoetkomen aan de vraag voor een eenvoudig systeem, waarbij de klant koning is.

 

Nog een derde punt dat ik wil aanstippen in deze resolutie is de vraag naar het meer kostenefficiënt inzetten van middelen. Soms worden de aanpassingen die werden gedaan in een woning slechts voor een beperkte tijd gebruikt, bijvoorbeeld omdat de zorgbehoevende voor wie de aanpassing werd gedaan, verhuist naar een woonzorgcentrum. Daarom is het nuttig te onderzoeken welke  aanpassingen hergebruikt kunnen worden, zoals bijvoorbeeld een traplift of hellend  vlak. Zo kunnen meer mensen geholpen worden met eenzelfde budget.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is