Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissies Welzijn en Wonen, Armoede en Gelijke Kansen en plaatsvervangend lid van de commissie Landbouw.

Binnen de commissie Welzijn leg ik me vooral toe op het domein Personen met een beperking. Ik ben voornamelijk bezig met de uitrol van de persoonsvolgende financiering. Daarnaast zet ik me in voor de terbeschikkingstelling van hulpmiddelen en de bijbehorende procedure. Ook het onderzoeken van mogelijke efficiëntiewinsten binnen de huidige structuren volg ik op. Ik kan in deze commissie terugvallen op mijn expertise en persoonlijke ervaringen. Ik werkte zelf 15 jaar lang in de sector voor personen met een beperking, meer bepaald in het dagcentrum ’t Margrietje in Tielen.

In de commissie Wonen, Armoede en Gelijke Kansen zetel ik als effectief lid sinds januari 2016. Mijn focus ligt in deze commissie op gelijke kansen. Ik besteed hier extra aandacht aan gelijke kansen voor personen met een beperking, net zoals ik dit thema ook in andere commissies van dichtbij opvolg.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Landbouw werk ik vooral rond zorgboerderijen.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor lokale aangelegenheden. Hierbij sluiten mijn commissies ook nauw aan. Aangezien met de 6e staatshervorming het beleid voor geïnterneerden naar Vlaanderen komt, kan ik ook de focus leggen op de gevangenis in Merksplas. Ook het feit dat wij verschillende voorzieningen voor personen met een beperking op ons grondgebied hebben en dat we een landbouwgemeente bij uitstek zijn, zorgt dat mijn Vlaams werk nauw samenhangt met een aantal lokale noden.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Motie tot onderzoek door het Rekenhof naar de effectiviteit van de uitgaven in het kader van het tenderbeleid van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)

van Robrecht Bothuyne, Axel Ronse, Tom Ongena, Allessia Claes, Kurt Vanryckeghem en Tine van der Vloet
209 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade en het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, wat de overgangsbepalingen betreft

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Freya Saeys, Tine van der Vloet, Vera Jans en Elke Sleurs
103 (2019) nr. 1

Voorstel van decreet houdende de sociale kaart

van Katrien Schryvers, Tine van der Vloet, Freya Saeys, Peter Persyn, Lorin Parys en Cindy Franssen
1854 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Terbeschikkingstellingen in de automatische toekenningsgroepen - Zorgcontinuïteit via multifunctioneel centrum (MFC) en persoonlijkeassistentiebudget (PAB)

van Tine van der Vloet aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)
293 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Vergunde zorgaanbieders gevat door correctiefase 2 - Coaching (3)

van Tine van der Vloet aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)
292 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Seksuele dienstverlening voor personen met een zorgbehoefte - Subsidiëring Aditi vzw

van Tine van der Vloet aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)
280 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Verslag van het verzoekschrift over de persoonsvolgende financiering vanuit werknemersstandpunt

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, verslag door Tine van der Vloet
238 (2019-2020) nr. 1

Ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020

van de Vlaamse Regering
15 (2019-2020) nr. 1

Vraag om uitleg over de gebrekkige communicatie over de interne richtlijnen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

van Joke Schauvliege aan minister Wouter Beke
1437 (2019-2020)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2