Toelichting beleidsnota Welzijn: veel onbeantwoorde vragen...

Door Tine van der Vloet op 17 december 2020

Zoals ik jullie al eerder meldde hebben de Vlaamse ministers de beleidsnota van hun beleidsdomein in de verschillende commissies toegelicht. Tijdens deze toelichting legt de minister uit wat de verschillende aspecten zijn waar het accent komt op te liggen voor het jaar 2021.

In de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding stelde ik na de uiteenzetting van minister Beke dan ook heel wat vragen ter verduidelijking.

Toeleidingsprocedure:

Zo sprak de minister in zijn beleidsnota over het engagement om de huidige toeleidingsprocedure bij te sturen zodat het moment van het verhelderen van de vraag en  de terbeschikkingstelling van het te besteden budget dichter bij elkaar worden geplaatst. Ikzelf ben al langer vragende partij om het proces van ondersteuningsvraag, ondersteuningsplan en ondersteuning meer één keten te maken. Ik was dan ook erg benieuwd naar hoe de minister dit wilt realiseren. Volgens de nieuwe toeleidingsprocedure zou het verhelderen van de vraag maar een jaar voor de feitelijke toekenning van het budget mogen gebeuren. Op deze manier wordt het budget bepaald op basis van een actuele situatie en een actueel ondersteuningsplan. Volgens minister Beke is op dit moment een grote consensus over de verschillende fases waarin dit zou moeten verlopen.

Om dit mogelijk te maken is de Vlaamse toeleidingscommissie opgericht. Dit is een samenvoeging van de provinciale evaluatiecommissie (PEC) en de regionale prioriteitencommissie (RPC). Op deze manier moet het dossier slechts door 1 commissie besproken worden.

Ook wordt er aan een inclusieve oriëntatiefase gedacht om zo de hulpvraag in kaart te brengen. Tijdens deze fase moet de persoon met een beperking of zijn context de regie in eigen handen te nemen. Zo kan men zich bewust worden van welke ondersteuning, dienstverlening en zorg men nodig heeft en welke er voorhanden is. Ook moet het mogelijk zijn om zich te laten ondersteunen en begeleiden tijdens deze vraagverhelderende fase. Wanneer hier iets concreets gaat veranderen , is nog niet meteen duidelijk. Men is er mee bezig… zo hoor ik in het antwoord van de minister.

Vervoer:

Verder was ik benieuwd naar het project kwaliteitsgarantie 2021 waar er volgens de beleidsnota extra aandacht zou gaan naar de problematiek rond vervoer. Ik was dan ook benieuwd naar de oplossing die de minister zou bieden voor de dure vervoerskosten. Minister Beke reageerde dat er een aanpassing van de regelgeving wordt voorbereid. Hierdoor kunnen vervoerskosten zowel als zorgkosten en/of als leefkosten worden beschouwd. Op deze manier sluit dit ook het best aan bij de manier waarop budgethouders hier op een vraaggestuurde wijze om met kunnen gaan. Wanneer het besluit is goedgekeurd, zal er verder worden ingezet op een evenwichtige visie op vervoer met het oog op een zo inclusief mogelijke oplossing en dat gestoeld is op de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid over de verschillende beleidsdomeinen heen. Dat zal ik in de toekomst nog verder opvolgen want ik hoor daar vanuit het werkveld toch wel heel wat vragen over.

Uitbreidingsbeleid:

Wat betreft het uitbreidingsbeleid had de minister de boodschap in de beleidsnota dat de voorziene middelen vanaf 2021 gericht zouden worden in gezet. De ruime sector wordt hierbij betrokken om zo een plan op te stellen met als doel zo veel mogelijk mensen te kunnen helpen. Dit gebeurt door de systematiek van PVF te herbekijken, maar ook worden de  mogelijkheden van intersectorale samenwerking en sociaal ondernemen hierin meegenomen. Ik was dan ook benieuwd naar wanneer we de besluiten kunnen verwachten en hoe de uitbreidingsmiddelen zouden worden ingezet. Volgens de minister zijn de gesprekken over het uitbreidingsbeleid voor de komende jaren volop aan de gang. Hij hoopt deze zo snel als mogelijk rond te hebben zodat de nodige regelgeving kan worden opgesteld. Het grootste deel van de uitbreidingsmiddelen gaan, volgens de minister, naar nieuwe persoonsvolgende budgetten voor meerderjarigen. Om PVF minderjarigen op te starten zullen de middelen voor minderjarigen deels gebruikt worden en deels voor het toekennen van nieuwe PAB’s.

Op de vraag of er genoeg ondersteuning en personeel om deze ondersteuning op te nemen zou zijn, bleef de minister vaag. Er wordt namelijk een groot bedrag versneld toegekend waardoor er meer mensen een budget zullen krijgen en er dus meer assistenten of plaatsen bij voorzieningen nodig zullen zijn.

Ik hoop, samen met u, dat hier snel duidelijkheid over komt. Want het mag niet zijn dat de budgetten pas half 2021 worden gegeven. Ik hou hier de vinger aan de pols voor u.

Vele onbeantwoorde vragen:

Er waren enorm veel vragen die niet zijn beantwoord door de minister. Ook wat betreft het invoeren van PVF minderjarigen bleef de minister vaag en kon er geen concreet antwoord gegeven worden op de vraag hoe dit er uit zal zien en wanneer dit van start zou kunnen gaan. Bij heel wat vragen bleef ik duidelijk op mijn honger zitten en dit ga ik schriftelijk verder bevragen bij de minister.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is