Ook in 2021 veel werk op de plank in welzijnssector.

Door Tine van der Vloet op 17 november 2020

Als commissie coördinator in de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding voor de N-VA-fractie mag ik onze algemene appreciatie geven over de beleidsnota van de bevoegde minister. Tijdens dit moment geeft onze partij aan welke onderdelen van de begroting en het beleidsplan voor het komende jaar wij  belangrijk vinden en kunnen waarderen. Hieronder kan u de gehele tekst terugvinden waar ik onze bevindingen weergeef over de begroting en beleidsnota van welzijn.

Het is vandaag ongeveer een jaar geleden dat we met deze commissie debatteerden over de beleidsnota van de minister. Wie mij die dag had gezegd dat we het debat over de beleidsbrief van 2021 verplicht digitaal zouden moeten voeren omwille van een pandemisch coronavirus, had ik gek verklaard. En – vermoedelijk – velen met mij. De pandemie waar we vandaag nog steeds doorgaan, heeft Vlaanderen op zijn grondvesten doen daveren. De gezondheidscrisis die ontstond in februari en maart bleek al snel ook mentale, sociale en andere maatschappelijke problemen met zich mee te brengen. Vele signalen werden opgepikt, waardoor ons beleidsdomein zal groeien met 1,1 miljard euro, recurrent.  

2020 zal dus inderdaad de geschiedenisboeken ingaan als het ‘coronajaar’. Maar er is ook licht aan het einde van de tunnel: in sneltempo werd wetenschappelijk onderzoek gedaan voor de ontwikkeling van een mogelijk vaccin. Vorige week kregen we het goede nieuws van Pfizer, deze week kwam ook Moderna met positieve eerste resultaten. 2021 wordt dan ook hopelijk het jaar van de vaccinaties en de officiële start van het post-coronatijdperk.   

Maar ook zal 2021 daarnaast voor het volledige beleidsdomein een kanteljaar worden. Meer dan ooit werd duidelijk ‘meer handen aan het bed’, betere werkomstandigheden en ondersteuning van ons zorgpersoneel een uitdaging zijn voor de volgende jaren. De minister onderhandelt momenteel over een pakket van 525 miljoen euro met vakbonden en koepels. Onze fractie hoopt dan ook dat die onderhandelingen in alle sereniteit tot een goed einde kunnen worden gebracht.  

Corona begon als een gezondheidscrisis, maar bracht zoals gezegd al snel ook heel wat andere problemen met zich mee. Burgers werden door een strenge lockdown geconfronteerd met gevoelens van eenzaamheid en angst. De vraag ‘Hoe ist?’ is dan ook actueler dan ooit. De versterking van de eerstelijnspsychologische bijstand door de CAW’s met 700.000 euro en de uitbreidingen van de eerstelijns-psychologische bijstand in de eerstelijnszones met 3,3 miljoen euro in het kader van het actieplan ‘Zorgen voor morgen’ kunnen we als fractie enkel aanmoedigen. Ook de structurele inbedding van de Overkophuizen is iets waar we al langer vragende partij voor zijn. 

Minder geld naar de structuren, meer geld naar de mensen, is de basisgedachte die voor N-VA essentieel is en die voor ons het welzijnslandschap in positieve zin kan veranderen. Door de budgetten te voorzien voor mensen die zorg nodig hebben, en die de zorggebruiker autonomie te geven over de zorg die hij inkoopt, maken we het landschap vraaggestuurd. Onze N-VA-fractie is dan ook tevreden om na deze ambitie in het regeerakkoord en de beleidsnota te lezen hier ook effectief verder op wordt ingezet door minister Beke in het jaar 2021. Zo kunnen we alleen maar aanmoedigen dat er in 2021 eindelijk gestart wordt met PVF-minderjarigen voor personen met een handicap. Ook is er meer en meer plaats voorzien voor sociaal ondernemen. Kleinschalige privé-initiatieven krijgen kansen en er wordt gewerkt aan een regelluw kwaliteitskader om de planlast laag te houden, zodat de zorg voor de cliënt centraal blijft te staan. Ook wordt er verder gewerkt aan de implementatie van de gezinshuizen. 

Onze fractie blijft dan ook kritisch kijken naar overbodige structuren en vindt dat daar moet ingegrepen worden als het efficiënter kan. Zo kunnen we bijvoorbeeld het efficiënter maken van de toeleidingsprocedure voor persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap alleen maar warm onthalen. 

De noden zijn en blijven echter groot binnen de welzijnssector. Zo zullen een rationalisatie van structuren en een efficiënte overheid geen zoden aan de dijk brengen. Daarom vinden we het positief dat de minister een aantal belangrijke investeringen doet. Er wordt versneld geïnvesteerd in het wegwerken van de wachtlijst voor personen met een beperking, in de aangroei van pleegzorg, de uitbreiding van de integrale jeugdhulp met focus op het Vlaanderendekkend maken van 1 gezin, 1 plan en in het versterken van het aanbod Signs and Safety en de private beveiligde opvang.

Onze lokale besturen kregen door het regeerakkoord een belangrijke rol toegewezen en komen waar mogelijk in de cockpit te zitten. Zo krijgen ze de regierol in handen op het vlak van buitenschoolse kinderopvang, maar hoopt onze fractie dat ze daarvoor ook de nodige middelen krijgen. Daarnaast kunnen lokale besturen de onthaalfuncties van het CAW overnemen. Het is dan ook positief dat hierrond nu reeds een gemengde werkgroep samenzit om dit grondig te bekijken en een voorstel voor te leggen in 2021 aan de Vlaamse Regering. Ook in het armoedebeleid krijgen de lokale besturen een regierol met de lokale gezinscoaches. We geloven in de meerwaarde van die coaches, maar we betreuren dat dit pas in 2023 operationeel gaat zijn. 

Minister, 2020 stelde u voor veel onverwachte uitdagingen, maar 2020 heeft binnen uw beleidsdomein heel wat deuren geopend. Zaken waarvoor vaak niet open werd gestaan, maar nu als positief wordt ervaren (bijvoorbeeld sectoroverschrijdend denken; online hulpverlening,…). We vinden het aangenaam dat u al deze nieuwe kennis niet zo maar loslaat, maar er verder gevolg aan geeft in 2021. Dit kunnen we alleen maar aanmoedigen. 

Met deze woorden heb ik, namens de N-VA fractie, kort toegelicht welke punten wij belangrijk vinden voor het komende jaar. Natuurlijk had ik ook nog heel wat vragen over de beslissingen en initiatieven die de minister wilt nemen, maar hier kom ik later op terug.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is