Persoonsvolgende financiering voor minderjarigen.

Door Tine van der Vloet op 13 mei 2020

In het Vlaams regeerakkoord en de beleidsnota van minister Beke wordt de ambitie uitgesproken om tijdens deze regeerperiode een systeem van persoonsvolgende financiering voor minderjarigen met een handicap vorm te geven. Door deze persoonsvolgende financiering in te voeren, kunnen minderjarigen met een handicap voor de organisatie van hun zorg en voor de nodige ondersteuning een budget op maat kijken. Hierdoor kunnen ouders of verantwoordelijke de zorg van deze kinderen organiseren zoals ze dat zelf willen. Net zoals bij meerderjarige personen met een handicap gaan we met deze invoering van een aanbod- naar een vraaggestuurd systeem.

Daarom is er een projectgroep Persoonsvolgende financiering voor minderjarigen in het leven geroepen. In deze projectgroep zitten vertegenwoordigers van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH), het agentschap Opgroeien (Jongerenwelzijn en Kind & Gezin) het departement Onderwijs en Vorming, vertegenwoordigers van de gebruikersorganisaties, de voorzieningen, de CLB’s, de bijstandsorganisaties… Zij werken sinds 2018 samen om dit voorbereiden en te realiseren. Op 5 april 2019 werd er met het Besluit van de Vlaamse Regering over de bouwstenen voor de uitwerking van een persoonsvolgend budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor minderjarige personen met een handicap een eerste stap gezet. Hierin valt te lezen dat er een gefaseerde opstart van PVF minderjarigen zou gebeuren vanaf juni 2020.

Omdat dit toch al kort dag is,  vroeg ik in de commissie welzijn naar de stand van zaken. De minister had helaas de boodschap dat deze planning niet meer gehaald zal worden omdat het overleg ook hier min of meer wat stil ligt door COVID-19. Er is gelukkig wel nog overleg in de kerngroep die dit verder onder de loep nemen. De minister gaf aan dat het absoluut niet de bedoeling was om de uitwerking van het persoonsvolgend budget voor minderjarigen op de lange baan te schuiven.

Ook vroeg ik meteen naar het inschalingsmodel waarover ook al heel wat om te doen geweest is. Er zijn hier al verschillende onderzoeken rond geweest. Het is dus nodig dat hier ook duidelijkheid rond verschaft wordt voor het invoeren van de persoonsvolgende financiering voor minderjarigen.

Aangezien de overgang bij volwassenen naar PVF meerderjarigen een aantal kinderziekten heeft gekend, moet dit bij de transitie van de minderjarigen worden vermeden. Het is dan ook heel belangrijk dat hier lessen worden uitgetrokken en dit op een doordachte manier gebeurt. Het systeem voor minderjarigen moet afgestemd zijn op de eigenheden van kinderen en jongeren. Het moet rekening houden met het nog snel evoluerend karakter van de handicap en de veranderende behoeften en het moet gebeuren in nauw overleg met andere domeinen, zoals bijvoorbeeld onderwijs. Het is duidelijk dat hier nog veel werk aan de winkel is. Ik hou hier de vinger mee aan de pols want het is belangrijk dat de persoonsvolgende financiering er ook komt voor de minderjarige personen met een beperking.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is