Persoonsvolgende financiering (PVF): een pleidooi voor keuzevrijheid en duidelijkheid!

Door Tine van der Vloet op 6 oktober 2015, over deze onderwerpen: Welzijn

In artikel 55 van een voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering  van17 juli werd bevestigd dat voor alle huidige cliënten van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) hun budget op 1 januari 2017 persoonsvolgend gefinancierd zâl worden.

Ik had hierover twee bezorgdheden en heb deze op 6 oktober ook aan de minister voorgelegd. Ten eerste wilde ik aankaarten dat, om deze omschakeling op een kwalitatieve manier te doen, de voorzieningen de nodige tijd zullen moeten krijgen. Daarom heb ik gevraagd hoe en wanneer de voorzieningen geïnformeerd zullen worden over het te volgen proces alsook welke begeleiding hiervoor voorzien is. Vervolgens wilde ik ook ingaan op het feit dat de voorzieningen ook contracten zullen moeten opmaken met hun cliënten. Hierbij wilde ik er de nadruk op leggen dat het voor de cliënten belangrijk is dat zij vanaf dag één zullen kunnen beslissen om over te schakelen naar een andere voorziening en/of een ander contract zodat hun keuzevrijheid maximaal is.

Spijtig genoeg kon de minister nog geen tijdlijn voorleggen, de Taskforce PVF is nog bezig om een transitienota voor te bereiden die dit najaar zou moeten klaar zijn. Positief is wel dat, zodra de wijze waarop de omschakeling zal gebeuren duidelijk is, het VAPH toelichtingsmomenten zal organiseren, zowel voor zorgaanbieders, gebruikers als verwijzers en andere betrokkenen. Ook positief is dat het VAPH een helpdesk zal organiseren om vragen en problemen snel en adequaat te beantwoorden.

Voor de cliënten werd bevestigd dat er vanaf 2017, het moment dat zij een persoonsvolgend budget krijgen, ook een omschakeling zal kunnen gebeuren wanneer zij een andere zorgvraag hebben. Een bemerking die de minister hier wel bij maakte is dat dit enkel kan mits het respecteren van een opzegperiode, bepaald in hun dienstverleningsovereenkomst. Het is nog niet bepaald of de Vlaamse Regering hierin een minimum- of maximumtermijn van opzeg zou bepalen.

Goed beseffende dat de omschakeling naar persoonsvolgende financiering een enormee operatie zal zijn is het toch belangrijk dat alles zo vlot mogelijk verloopt. Betreffende het omschakelen van deze contracten heb ik nogmaals benadrukt dat het in het belang van vraaggestuurd werken  het beste is dat de ommezwaai er  zo snel mogelijk komt. Voor de voorzieningen heb ik gevraagd om zo snel als kan te communiceren zodat voor hen en hun personeel er duidelijk is betreffende de continuïteit. Het volledige verslag kan je vinden via deze link.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is