Deadline voor overstap naar woon- en leefkosten nadert.

Door Tine van der Vloet op 25 oktober 2020, over deze onderwerpen: Welzijn

Tegen 1 januari 2021 dienen alle voorzieningen voor personen met een beperking te zijn overgestapt van het systeem van eigen bijdragen naar een systeem van woon- en leefkosten. Het Vlaams agentschap voor personen met een handicap zou tussentijds een stand van zaken opvragen bij de voorzieningen en de uitvoering van deze overgang opvolgen.

Het belang van deze overgang kunnen we ook terugvinden in de beleidsnota van minister Beke. De minister pleit er voor om de zorggebonden en de woon- en leefkosten op transparante en faire manier aan te rekenen. Ook schrijft de minister dat de zorgaanbieder het prijzenbeleid transparant moet communiceren aan de gebruikers en aan het VAPH. Ook is er een rol weggelegd voor het VAPH om te werken aan een systeem om aangerekende kosten, zowel woon- en leefkosten en zorggebonden kosten, te registreren, te monitoren en te analyseren.

Aangezien dat de deadline steeds dichterbij komt, vond ik dat het tijd was voor een schriftelijke vraag over dit onderwerp.

Stand van zaken

Uit het antwoord bleek dat het VAPH de bevraging bij de voorzieningen had afgerond. Hieruit blijkt dat 42% van de vergunde zorgaanbieders reeds zijn overgestapt van eigen bijdrage naar woon- en leefkosten, 29% is gedeeltelijke overgestapt en de resterende voorzieningen zijn deze overstap aan het voorbereiden.

Ook blijkt uit de bevraging dat de voorzieningen tegen een aantal moeilijkheden aanlopen. Hiervoor zal het VAPH in het najaar de nodig hulp aanbieden zodat ook de resterende voorzieningen de overstap kunnen maken.

Transparantie van de kosten

Om het prijzenbeleid transparant van de prijzen van woon- en leefkosten te bewerkstelligen, is er onder leiding van het VAPH een werkgroep transparantie opgericht. Deze bestaat uit de stakeholders (gebruikersverenigingen, bijstandsorganisaties en koepels). Het doel van deze werkgroep is invulling geven aan hoe de transparantie er dient uit te komen zien. Zo willen ze dat niet alleen de woon- en leefkosten transparant worden weergegeven, maar in de toekomst ook de kost van zorg en ondersteuning. De werkgroep werkt dan ook verder aan een voorstel hoe de zorgaanbieders in de toekomst moeten geregistreerd, gemonitord en geanalyseerd worden.

Transparantie van de woon- en leefkosten en de kosten voor zorg en ondersteuning vind ik een erg belangrijk punt in het persoonsvolgend en vraaggestuurd maken van de zorg. Op dit ogenblik is het vaak lastig om verschillende zorgaanbieders te vergelijken omdat de prijzen niet transparant en helder zijn voor de gebruiker. Wanneer alle zorgaanbieders dit alsnog dienen te communiceren, kan de gebruiker gemakkelijker afwegen welke voorziening wat aanbiedt en voor welke prijs. Deze transparantie is nodig! Elke gebruiker moet een goed geïnformeerde gebruiker zijn. Men moet zelf de vergelijking kunnen maken. Want zorg inkopen doe je vaak voor het leven en is dus uiterst belangrijk om dit in alle openheid te kunnen doen.

Ik volg het in ieder geval nog verder op of de zorgvoorzieningen deze transparantie en openheid in orde gaan brengen in de nabije toekomst.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is